• Иноцентър България е отворена иновативна общност, която развива
  ефективни модели за дигитализация и интелигентни решения.

 • Иноцентърът е мрежа от участници в подкрепа на дигитализацията на

  индустриалните предприятия в България и превръщането им в компании от типа Индустрия 4.0 чрез подобряване на техния капацитет за иновативни бизнес и производствени процеси, продукти или услуги.

  До 2020 г. Иноцентърът трябва да се е утвърдил като център за цялостно многостранно осигуряване на нуждите на индустриалните предприятия в България за превръщането им посредством иновативни дигитални технологии и новаторски стопански модели в конкурентни стопански субекти.

  (Мисия и визия на Иноцентъра пълен текст)

  Компетенции

  • Интернет на нещата (IoT)
  • Самообучаващи се машини
  • ИТ сигурност
  • Виртуална реалност
  • Съхранение на информация чрез блокова верига (Block Chain)
  • Иновативни методи и технологии в сферата на обученията
  • Европейски регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679)

  Дейности

  Иноцентър България помага на участниците в него да решават технологични предизвикателства. Ние сме среда за сътрудничества и обучение. Повишаваме техническите умения и развиваме дизайнерско мислене, като осигуряваме достъп до технологична инфраструктура и допълващ творчески и експертен потенциал за компаниите и техните проекти за доказване на концепцията (Proof of Concept projects). Създаваме работни групи по проекти за дефиниране на технологичните предизвикателства и формулиране на решения.

  Общност

  Създаваме динамична екосистема за взаимодействие между големи компании, малки и средни предприятия и новоутвърждаващи се предприемачи. Иноцентър България е посредник между доставчици, развойни звена и клиенти за нови възможности, иновативни решения или улесняване на трансфера на доказали се добри практики.
  В нашата общност участват всички индустриални сектори в България. Подкрепяме компании от енергетиката и услугите, финансовия и банков сектор, производствения и публичен сектор. Покриваме три от четирите приоритетни области в националната Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. - ИКТ, мехатроника и здравна промишленост, биотехнологии.

  Дейности

  Иноцентърът осигурява достъп до технологии, експертно мнение и физическо пространство за осъществяване на проекти за доказване на концепцията с придвижване на проекта в рамките на 6 седмици. Организираме събития, насочени към развитие на иновативността. Осигуряваме специализирани обучения за повишаване на иновативния потенциал на нашите участници и клиенти. В допълнение, портфолиото на Иноцентър България включва и услугите, предоставяни от неговите участници по линия на техните стопански дейности.

 • Иноцентърът предоставя на своите участници:

  Оценка на нуждите, консултиране и разработване на софтуер за
  дигитализация и интернет на нещата.

  Изграждане на капацитет и трансфер на ноу-хау в технологичните и „меките“ умения в бизнес процесите: готовност за инвестиране, интернационализация и управление на интелектуалната собственост.

  Повишаване на „организационната отвореност към промяна“ на участниците чрез обучения и допълване на знанията с цел увеличаване на иновативния потенциал по дигитализация.

  Придвижване на проектите за доказване на концепцията за шест седмици.

  Достъп до експертен и креативен персонал, който е в състояние да осигури израстването на стопанското предприятие чрез дигитализация.

 • Работни групи

  Иноцентърът организира своята дейност чрез постоянни работни групи и такива по проекти. Постоянни работни групи се създават за кандидатстване по европейски програми, по Индустрия 4.0, по дигитализация на образованието, както и по посочените във Визията приоритети. Работните групи по проекти са основен механизъм за осигуряване на полза за участниците. За всеки проект Иноцентъра създава отделна работна група, включваща съветници и негови експерти, както и от участника-възложител.

 • Постоянни работни групи:

  За кандидатстване по европейски и други програми за финансиране

  За контакт:
  Арк консултинг ЕООД,
  Даниела Чонкова,

  daniela.tchonkova@online.bg

  Индустрия 4.0

  За контакт:
  Интерконсулт България ООД
  Стоян Боев,

  stoyan.boev@icb.bg

  Иновации и дигитализация в проектирането и строителството

  За контакт:
  Кей енд Джи Консулт ООД,
  проф. Дамян Кашлакев,
  dkachlak@calpoly.edu

  Пазар на труда

  За контакт:
  Фор тийм Консулт,
  Ивайло Илиев,

  iiliev@forteamconsult.com,

 • Основен механизъм за осигуряване на ползи за участниците на Иноцентъра е възможността за формиране на неограничен брой работни групи от средите на свързаните с Центъра организации - големи компании, малки и средни предприятия, иноватори и предприемачи. Иноцентърът ще осигурява създаването на групи от експерти и иноватори, опитни в предоставянето на иновативни решения за успешно осъществяване на проекти за доказване на концепцията предприемачи и стопански управители.