• Съветници

  Академик д.т.н. Кирил Боянов е един от пионерите в развитието на изчислителната техника в България. Като директор на Института по микропроцесорна техника (1986-1992) ръководи внедряването на редица дигитални устройства и персонални компютри. Като директор на Координационния център по информатика и изчислителна техника (1993-1996) ръководи въвеждането на интернет у нас, а като директор на Института по паралелна обработка на информацията при БАН (2004-2010) ръководи множество национални проекти и международни проекти по шеста и седма рамкови програми на ЕК. Той е дългогодишен професор по Компютърна архитектура и Компютърни мрежи и е обучил голям брой дипломанти и 32-ма защитили докторанти. От 2003 г. е действителен член на БАН. Член на множество международни програмни комитети и експертни съвети. Носител е на престижни държавни и международни награди.

  Дигиталните технологии ще преодолеят натрупаните грешки в образованието

  Контакти: boyanov@acad.bg

  Проф. д-р Георги Паничерски е основател (1996 г.) и председател на Канадско-българския бизнес съвет. Неговият над 35-годишен опит в областта на фирменото управление и развитие, стратегии и проекти, се простира върху четири континента. Като университетски професор, той досега е обучил над четири хиляди мениджъри от 27 страни в областта на публичната и фирмената администрация. Почетен консул на Република България в Квебек от 2001 г., той е отличен с множество престижни награди от държавни и международни организации.

  България има силен ИТ сектор със структурираща роля

  Д-р Дамян Кашлакев е професор по строително инженерство в Калифорнийския политехнически университет. Той е основател и директор на Националния изследователски център на плувната индустрия на САЩ. Това е уникален по рода си научен институт, чийто изследвания за изцяло базирани на нуждите на всички подразделения на плувната индустрия. Професор Кашлакев е един от пионерите и световно признат учен в областта на развитието и приложението на иновативните композитни материали в гражданското строителство и инфраструктура. Професор Кашлакев е автор на над 150 научни публикации за използването на иновативни композитни материали. Той е управлявал и успешно реализирал научни изследвания за над 5 милиона щатски долара. Професор Кашлакев е член на множество международни организации, които определят насоките за проектиране, производство и развитие на иновационни композитни материали.

  Иновативните композитни материали решават комплексни проблеми на гражданската инфраструктура

  Контакти: dkachlak@calpoly.edu

  Г-н Мартин Ангелов заема поста на вицепрезидент в Сингапурския клон на Южнокорейската банка за развитие, отдел „Проектно финансиране”. Той е също така и член на управителния съвет на Европейската търговска камара (EuroCham) в Сингапур. В свободното си време г-н Ангелов работи за подпомагането на бизнес и социално-културните отношения между България и Сингапур чрез учреденото от него дружество Bulgaria-Singapore Partnership Alliance (BSiP LLP).

  България и Сингапур могат успешно да си сътрудничат в ИТ и иновации

  Контакти: martin@bsipalliance.com

  Доц. д-р Велизар Шаламанов е бил министър на отбраната (2014 г., води разработката на Визия “България в НАТО и Европейската отбрана” за срещата на НАТО в Уелс), заместник-министър (1998-2001 г., води разработката на първата Военна доктрина и “План за реформа на отбраната 2004”) и директор за партньорство с потребителите в Агенцията на НАТО по комуникации и информация (2009-2017г., води изграждането на базирана на услуги и финансирана от потребителите агенция за НАТО и страните). Има солиден опит от над 33 години в държавното управление, стратегическо и проектно управление, придобит в Правителството, НАТО, неправителствения сектор и консултантски бизнес. Като доцент в БАН е ръководил множество проекти за Правителството, НАТО, ЕС и агенции на САЩ.

  ИТ лидерите са стратегически фактори за дигитализацията

  Проф. д-р Николина Попова е ръководител на професионално направление „Туризъм“ в Международно висше бизнес училище (България). Наред с воденето на лекции, професионалната й дейност е с акцент върху разработването на учебни планове, акредитирани магистърски програми и създаване и поддържане на връзки с туристическата индустрия. Има богат опит в изследванията, разработването и управлението на национални и международни проекти в областта на туризма. Проф. Попова е била ръководител катедра по Туризъм и заместник-декан на ГГФ при Софийски университет. Била е член на Националния съвет по туризъм (2006 – 2013 г.), Съвет по туризъм – София (2000– 2009 г.) и Председател на Съвет за обучение по туризъм (2006– 2013 г.). Проф. Попова е отличена с награди от публични и образователни институции за приноса й в обучението по туризъм.

  В туризма са нужни радикални иновации чрез дигитални платформи

  Гл. ас. д-р Николай Крушков
  Научен секретар на Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“;

  Секретар по учебната дейност на Института по творчески индустрии и бизнес на Университета за национално и световно стопанство, България.

  Професионален опит от две десетилетия в областта на националната сигурност на България (последна длъжност началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи на България). Няколко години член на борда на една от водещите компании в Югоизточна Европа в хранително-вкусовата промишленост.
  Почетен член на двустранната търговска камара България Израел. Говори четири езика.

  Веселин Илиев е главен директор Международно икономическо сътрудничество на Българска стопанска камара. Ръководи екипа на Enterprise Europe Network (EEN) в БСК и оказва подкрепа на предприятията в интернационализация на дейността им, пазарен достъп, иновационен мениджмънт (IMP3rove и Enterprise Ireland licensed Guide), финансиране на дейността, технологичен трансфер. Той е Национално контактно лице (НКЛ) за Хоризонт 2020 – Достъп до рисково финансиране, НКЛ за EEN по Интернационализация и по Достъп до финансиране, работи в EEN Секторна група Околна среда. Професионалният му опит обхваща икономическа дипломация, външна търговия и автомобилно машиностроене.
  Говори английски, има познания по словенски, руски и сръбски езици.

  България ще увеличи износа си като се включва повече в глобалните вериги на доставки

  Контакти: ierc@bia-bg.com

 • Христо Христов е професор в Техническия университет София, доктор на техническите науки. Председател е на настоятелството на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков". Научните му интереси са свързани с компютърни и комуникационни системи, надеждност и безопасност, както и с управление на висшето образование. Почетен изобретател на България.
  В Министерството на науката и висшето образование (1989-1991 г.) е заместник-министър с ресор на висше образование. В периода на създаването на Националната агенция за оценяване и акредитация (1996-2000 г.) е неин изпълнителен директор.
  Бил е ректор и заместник-ректор на университет. Чуждестранен член на Академията за транспорт на Русия. Има почетно звание "Доктор хонорис кауза" в Държавния университет по железопътни съобщения в Санкт Петербург. В момента е сертифициран посредник на китайския Международен център за трансфер на научни постижения и технологии.

  Иновационна политика се прави с вложения, механизми за приобщаване и звена за трансфер

  Контакти: ac@epu.bg

 • Проф. д.т.н. д-р инж. Георги Попов е завършил ТУ София по специалността „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” (ТМММ). В продължение на 42 години е преподавател в същия университет, като през 23 от тях (1993-2016) е бил ръководител на катедра ТМММ. Научните му интереси са в областта на машиностроителната техника и технологии (проектиране, изследване, моделиране, оптимизация, ремонт, диагностика, модернизация), както и в приложение на методите на изкуствения интелект в машиностроенето. Специализирал е многократно в редица германски университети със стипендии на фондациите „Ал. фон Хумболт” и ДААД. Написал е над 220 научни статии, отпечатани в 13 държави на български, руски, немски и английски език, както и 23 книги. Трудовете му са цитирани над 250 пъти от други автори, в т.ч. и многократно от чуждестранни учени. Член е на 8 редколегии на научни списания, издавани в Русия, Полша, Украйна, Казахстан и България. Чуждестранен член е на Академията на науките във висшето образование (АНВО) на Украйна. Има почетното звание „Доктор хонорис кауза” на ТУ Варна. Председател е на Научно-техническия съюз по машиностроене „Индустрия 4.0”.
  Контакти: gepop@tu-sofia.bg

 • Лидия Шулева е финансов и бизнес консултант с над 25-годишен опит. Чрез консултанската си компания „Бизнес интелект“, създадена през 1991 г., е работила по много проекти свързани с преструктуриране и оздравяване на предприятия. Като изпълнителен директор на Албена Инвест Холдинг тя управлява 25 дъщерни компании от различни сектори на икономиката. От 2001 г. до 2009 г. е заместник-министър председател, министър на труда и социалната политика, министър на икономиката, депутат в Европейския и Българския парламенти. От 2009 г. е член на Управителния съвет на Университета на ООН, включващ в структурата си 16 научно-изследователски института от целия свят.

  В момента работи като консултант, ментор и коуч. Чрез индивидуален и групов коучинг, тим билдинг и специализирани семинари, Лидия Шулева помага на мениджърски екипи да определят стратегическите стъпки към успеха.

  Лидия Шулева има магистърски степени по електроника и финанси, и множество специализации в страната и в чужбина, включително в Harvard University, USA.
  Контакти: shouleva@business-intellect.com

  Александър Грънчаров е професионалист, с богат управленски и търговски опит в областта на бързо-оборотните стоки и телекомуникациите в Европа. Той притежава глобално мислене, задълбочено познаване на потребителите, умения, в изграждането на управленски екипи и преструктуриране на компнии. Той умее да мотивира хората и ръководи екипи по време на фундаментални промени. Александър има опит да работи и си сътрудничи с хора от различни среди и култури. След 25 години корпоративен опит в Coca-Cola, Carlsberg и Vivacom, през 2016 г. Александър създава "First Kiss" - своя консултантска компания. В момента той работи с екипи и старши мениджъри и ги подпомага в управление на промяната, преструктуриране, сливания и придобивания, дигитализация и вътрешно-корпоративно сътрудничество. Завършил е Международни отношения в Университета за национално и световно стопанство и Бизнес Мениджмънт в Coca-Cola University.
  Контакти: alex.grancharov@yahoo.com

  Георги Стоев e заместник-председател на УС на БТПП от юни 2009 г. Член e на Европейската асоциация за техническо обучение на чужденци в Япония (АТОЧ) и WN Fund – Япония, Българска търговско-промишлената палата (БТПП), Българо-японски икономически съвет (БЯИС), Комитет за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ, Комисия по бюджет на ЕВРОПАЛАТИ, a OT 2012 e член на Консултативната комисия по индустриални промени, Комитета за наблюдение ЕС – Япония FTA, Националната консултативна група ЕС – Република Корея FTA, Консултативната група “ Европа 2020”, Ръководния комитет ЕС – Бивша югославска република Македония, групата за развитие на селските райони и заетостта в Западните Балкани, както и на координационната група по стратегията „Европа 2020“.

  Контакти: g.stoev@bcci.bg

   

   

   

  Михаил Какарадов е завършил Софийски университет "Климент Охридски" - специалност "Българска филология", Стопанския университет във Виена - специалност "Международни търговски отношения", Виенската дипломатическа академия и Виенския университет с магистърска степен по международни изследвания (Master of Advanced International Studies -M.A.I.S.). Работил е като журналист и преводач за БТА и различни други български печатни издания, а по-късно като отговорен работник по международните връзки и сътрудничество в обществени организации. Бил е ръководител на туристическо бюро на Летище "София", мениджър в автобранша (Hyundai, BMW, Rover). Почти 25 години живее в Австрия, където следва и впоследствие работи в туризма и авиотранспорта за фирми като Чапмън Фрийборн, Финайр, Мерск Айр, ЧСА а по-късно за Хемус и България Айр. Владее английски, немски и руски, ползва френски.

  Контакти: kakaradovmihail@hotmail.com

  Павел Влахов - продуктов дизайнер, конструктор, изобретател и занаятчия. Възпитаник на Русенски университет “Ангел Кънчев” - специалност “Промишлен дизайн”. Основател на “Solo Form” - продуктов дизайн, разработка на продукти и продуктови иновации като предоставя услуги в тази област, разработва собствени и участва в партньорски проекти. Съосновател и съизобретател е в няколко партньорски проекта: “Система за пестене на енергия”, “Система за баня”, “Мултифункционална патерица - 4 в 1”, “Таблет за незрящи” и др. В рамките на 15 години е придобил практически опит в различни сфери - продуктов дизайн, продуктови иновации и поръчкови продукти. Притежава технически умения и опит в изработка на поръчкови продукти, разработка на прототипи и организиране на дребносерийно производство на продукти. Умее да организира процеси за разработка на прототипи и опитни модели.

  Контакти: info@solo-form.com

  Йордан Божилов е председател на неправителствената организация „Софийски форум за сигурност“. Основната му дейност е свързана с изготвяне на стратегически анализи и проучвания в областта на сигурността, отбраната и международните отношения, както и провеждане на обучения на млади лидери. Неговата професионална кариера включва над 20 години стаж в Министерството на отбраната, където е заемал различни експертни и ръководни длъжности и е представлявал страната в различни международни организации. Впоследствие е бил анализатор в Българската академия на науките по въпросите на сигурността и отбраната. Има множество статии и интервюта по широк кръг въпроси от сферата на неговата компетентност.

  Контакти: bozhilov@sofiaforum.bg

  Любомир Тодоров е изследовател и лектор в интердисциплинарната област на цивилизационните изследвания, социалната антропология, изкуствения интелект, глобалните въпроси, футурологията и геополитиката. Основател на глобалната стратегия Universal Future. Има докторска степен по международна икономика в Икономическия Университет в Прага, Чехия. Бивш дипломат и посланик на Република България в Австралия и Япония.


  "Мисията на човешкия дух е да посреща предизвикателства, които в цивилизационен
  аспект стоят много нива по-високо от това групи хомо сапиенс да воюват помежду си.“


  Контакти: lubomir.m.todorov@gmail.com