• Защо станах участник

  Ще ускорим процесите на дигитализация в модерна екосистема

  Стоян Боев, управител, Интерконсулт България ООД

  Какво ви мотивира да станете основател на Иноцентър България?

  – Интересно е, че в България някои от новите тенденции навлизат много ускорено, а други неоправдано се забавят при тяхната реализация. Смятам, че в национален аспект дигитализацията на нашето общество е с нисък приоритет. България в момента финализира своята стратегия за Индустрия 4.0. Като всяка радикална промяна, дигиталната трансформация на организациите изисква добро планиране, подготвени кадри и технологична конвергенция. Иноцентърът трябва да даде възможност на ръководителите на различни организации да споделят свободно добри практики или неуспешни подходи. Да присъстват на лекции на водещи специалисти в специфичната за тях производствена област. Всеки мениджър ще може да намали риска от промяната на база на получената информация от проектите за доказване на концепцията. Иноцентърът ще бъде фокусна точка на цялостната дигитална екосистема в страната.

   

  Как виждате ролята на вашата компания за развитието на Иноцентъра?

  – Нашата фирма успешно развива Интернет на нещата проекти в редица направления – корабостроене, металообработващи предприятия, супермаркети и защита на горски масиви от пожар. Ние искаме да споделим нашия опит при внедряване на тези проекти с българските предприятия, за да помогнем в изграждането на по-успешни стратегии за дигитализация на нашата индустрия.

  Търсим високи постижения чрез взаимодействие

  Николай Камов, управляващ съдружник, Некстдор ООД

  Какво Ви мотивира да станете основател на Иноцентър България?
  – През лятото на 2017 г. г-н Стоян Боев ми предложи да продължа направеното до момента за разработване на Визия за Иноцентъра. Освен европейският опит, който имах, събрах информация от мои контакти в САЩ, Канада и Сингапур – ще видите тези утвърдени учени и мениджъри в списъка на съветниците на Иноцентъра. Проучихме в детайли опита на държавни агенции, престижни университети, неправителствени организации и иновативни компании, за да не „откриваме топлата вода“. Най-подходящото за условията в България залегна в приетата от учредителите Визия. Радвам се, че постигнахме съгласие Иноцентърът да бъде мрежа, общност, която е ориентирана към решаване на конкретни проблеми в областта на дигитализацията на различни сфери от икономиката. Предизвикателството е огромно не само по съдържание, но и като начин на работа. У нас малцина вярват, че сериозни постижения може да има чрез общуване, взаимодействие, а не всеки за себе си.

   

  Как виждате ролята на вашата компания за развитието на Иноцентъра?
  – Благодарен съм на основателите, че се довериха Некстдор да изпълни първия едногодишен мандат на Координатор на Иноцентър България. Вече осем години ние работим в сферата на иновациите. Имаме реални достижения в трансфера на иновативни технологии, както от света към България, така и от България към света. При това в съвсем различни области: образование, индустрия, строителство, земеделие, привличане на чужди инвестиции. Най-големият ни капитал са контактите, практически по цял свят. И тази грижливо изграждана мрежа вече е на разположение на Иноцентър България.

  С идеи и знания ще подпомагаме ефективно производство

  Петър Михайлов, съсобственик и управител, Петър Михайлов и КО ООД

  Какво Ви мотивира да станете основател на Иноцентър България?
  – Да бъдем част от мрежа от иновативни фирми, с които заедно можем да работим по общи проекти и да подпомагаме дейностите ни.

   

  Как виждате ролята на вашата компания за развитието на Иноцентъра?
  – Да подпомагаме с идеи и знания в сферата на ефективно производство чрез иновативни решения, както и с намирането на нови членове в близки до нашата индустрии.

  Дигитализацията е и промяна на мисленето

  Ивайло Илиев, управител, Фор Тийм Консулт ООД

  Какво ви мотивира да станете основател на Иноцентър България?
  – Част от нашата мисия е да подпомагаме българските компании да решават по устойчив начин предизвикателствата, които им отправя променящата се външна среда. Вярваме, че новите предизвикателства пред бизнеса ще изискват сериозни трансформации, за които ще е необходима експертиза в разнообразни области – технологии, хора, стратегия и финанси. Да бъдем част от клуб, който събира водещи експерти в различни сфери, е изключителна възможност за участие във вълнуващи проекти и решения.

   

  Как виждате ролята на вашата компания Фор тийм за развитието на Иноцентъра?
  – Нашата експертиза е в сферата на човешкото поведение и организационните промени и трансформации. Вярваме, че прредизвикателствата, които дигитализацията поставя пред бизнеса далеч не са само технологични. Решаването им ще изисква сериозни промени в начина на мислене, поведението и отношението на хората, в организационните култури. А това е голяма част от нашата експертиза.

  Внедряването на иновативни продукти е възможно само ако общности и организации обединяват сили

  Юлиан Петков, собственик и управител, Балистик сел ЕООД

  Какво ви мотивира да станете основател на Иноцентър България?
  – „Балистик сел“ предлага решения в сферата на образованието и интелигентния град. В много от нашите проекти ние предлагаме решения, които са иновативни за конкретния клиент, страната, региона или целия свят. Вярваме, че проектирането, разработването и внедряването на иновативни продукти е възможно само ако общности на хора и организации обединяват сили и работят заедно за постигането на конкретна цел. Всички заинтересовани страни трябва да участват в повечето от етапите на разработване на продукти или иновации, дълго преди иновациите да се окажат успешни и да стигнат до реализация на пазара. Ние се стремим да бъдем активна част от такава общност.


  Как виждате ролята на вашата компания за развитието на Иноцентъра?
  – „Балистик сел“ има опит в проектирането, разработването, внедряването и поддръжката на решения в областта на образованието. Компанията непрекъснато разработва нови продукти и търси други организации и хора със специфични интереси в областта на образованието, които могат да споделят мнения, визия, усилия и ресурси, за да се справят с иновациите и да отговорят на пазарните изисквания. „Балистик сел“ е готов да предложи: идеи, опитен екип и ресурси за проучване, изследване, проектиране, разработване и тестване на нови продукти и идеи.

  Участваме в подготовката на стратегия и концепция за Индустрия 4.0

  Владимир Филипов, управител, НиърСофт ООД

  Господин Филипов, какво ви мотивира да станете участник в Иноцентър България?
  – В близко бъдеще Индустрия 4.0 ще определя средата, в която функционират националните икономики, средата в която живеем и работим. Както всяка предхождаща индустриална революция, и тази съдържа в себе си заплахи и възможности. България е неподготвена за тях и изпитва болезнена липса на кадри и специалисти в тази област в сравнение с всички останали страни-членки на ЕС. За преодоляване на тези проблеми са необходими съвместни действия на наличните експерти в тази област.


  Как виждате ролята на фирмата NearSoft за развитието на Иноцентъра?
  – В последните няколко години се занимаваме усилено с популяризиране на Индустрия 4.0 в България. Участваме активно в подготовката на стратегия и концепция за Индустрия 4.0 към Министерство на икономиката. Заедно с „НТС по машиностроене – Индустрия 4.0” организирахме вече две международни научни конференции по темата през 2016 и 2017 г. Имаме публикувани научни разработки и статии за Индустрия 4.0. Със своята софтуерна платформа МОМ4, NearSoft поставя България сред водещите страни в Европа по отношение на Индустрия 4.0.

  Необходима е критична маса иновативни предприятия

  Тодор Галев, старши експерт, Арк консултинг ЕООД

  Какво ви мотивира да станете основател на Иноцентър България?
  – Като част от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ повече от 25 години се занимаваме с подпомагане на иновационната активност на българските предприятия, както и с мониторинг и анализ на иновационните политики в България. Два от основните дефицити в тази област са липсата на достатъчно на брой – бих казал, критична маса предприятия въвеждащи иновации. Липсва и стратегическа визия за интегрирана национална политика в тази област или неизпълнението на съществуващите политики. Разглеждаме Иноцентър България като инструмент за преодоляване и на двата дефицита. От една страна, той има за цел да подпомага внедряването на иновативни продукти и услуги, базирани на „интернет на нещата“ в бизнес предприятията, като участва в самата разработка на тези продукти и услуги – от идентифициране на нуждите до достигане на работещ прототип и реалното му внедряване в производствените и бизнес процеси на клиента. Така той се позиционира като иновационен хъб, който има капацитета и визията да превръща неиновативни предприятия в такива, които въвеждат иновации. От друга страна, той обединява усилията на високо иновативни технологични и подкрепящи иновациите компании за насърчаване на иновационното развитие в страната – не само по отношение на бизнес сектора, но и в сферата на образование, обучение и предприемачество. Това всъщност представлява изпълнение на основните стратегически приоритети за развитие на устойчива и дългосрочна иновационна политика у нас.


  Как виждате ролята на вашата компания за развитието на Иноцентъра?
  – АРК Консултинг е специализиран в предоставяне на посреднически услуги за подпомагане на иновациите в икономиката. Като координатор на Enterprise Europe Network – България, която е най-голямата мрежа за подкрепа на МСП в Европа, и като основател или участник в многобройни национални и международни инициативи в областта на иновационните политики и развитие, ние се стремим да предложим два основни типа услуги, които да допълват „технологичните“ услуги предлагани от Иноцентъра. Това са подкрепа за интернационализация на бизнес предприятията и подкрепа за увеличаване на научно-изследователската и развойна дейност в тях. За разлика от „стандартните“ консултантски компании, ние се стремим не да „подготвяме проекти“ съвместно с или за нашите клиенти, а да създаваме капацитет в предприятията сами да иновират. В рамките на Иноцентъра ще наблегнем на услуги като b2b посредничество за излизане на международния пазар, трансфер на нови технологии в страната от и към предприятия в чужбина, подкрепа за достъп до финансиране от ЕС и изграждане на капацитет за иновации в подкрепяните предприятия.

  Активни сме в търсене на конкретни решения за дигитализация

  Христиан Петров, изпълнителен директор, Център за градска мобилност ЕАД

  Какво Ви мотивира да станете участник в Иноцентър България?
  – Иноцентър България предлага общност, в която свободно да се споделят добри практики в областта на дигитализацията в икономиката. Темата за Индустрия 4.0, за Интернет на нещата, за обмяната на опит в областта на иновативните решения при решаване на конкретни предизвикателства са част от личните и професионалните ми интереси. Концепцията и визията на Иноцентър България отговаря на търсенията ми като експерт и смятам, че мога активно да участвам в диалога и работата за намиране на конкретни решения в областта на дигитализацията на компании, фирми, екипи, а от там и на обществото като цяло.

   

  Как виждате ролята на Центъра за градска мобилност за развитието на Иноцентъра?
  – Центърът за градска мобилност (ЦГМ) е структура, която разполага с екип, визия и възможности за намиране на възможности при изпълнение на конкретни задачи, свързани с дигитализацията на процесите, които изпълнява ЦГМ.

  Чисти технологии и дигитализация на културното наследство са сред приоритетите ни

  чл.-кор. проф. д.м.н. Светозар Маргенов, директор, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

  Професор Маргенов, какво ви мотивира да станете участник в Иноцентър България като директор на Института по информационни и комуникационни технологии?

  Мотивацията на Института по информационни технологии за присъединяване към Иноцентър България се определя от мисията на Института, която включва провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, информационните и комуникационните технологии, както и в разработване на иновативни интердисциплинарни приложения на тези технологии.

  Как виждате ролята на Института за развитието на Иноцентъра?
  Ролята на Института за развитие на Иноцентъра ще бъде в приоритетни за Института области:
  а) Изграждане и развитие на модерна електронна инфраструктура, включително Националния център за високопроизводителни и разпределени изчисления, както Лабораториите за дигитализация, прототипиране и визуализация;
  б) Интензивно използване на електронната инфраструктура за интердисциплинарни разработки в приоритетните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация;
  в) Засилване на иновационния потенциал и комерсиализация на научно-приложните резултати с приоритетна насоченост към дигитализацията, приложения на ИКТ в чистите технологии, здравеопазването, екологията и дигитализация на културно-историческото наследство.

  Подкрепям идеите и целите на Иноцентъра

  Живка Томова, управляващ съдружник, Априори ООД

  Госпожо Томова, какво ви мотивира да станете участник в Иноцентър България?

  Като човек, който проявява страст и упоритост в работата си и за когото бизнесът е състезание, в което печелят креативните, конкурентоспособните и смелите, винаги съм проявявала жив интерес към добрите каузи. Визията на Иноцентър България много ми допада, подкрепям идеята за създаването на такъв тип отворена общност, идентифицирам се с целите й и вярвам, че с експертизата си мога да бъда полезна за осъществяването им. Като правен експерт, консултант по европейски програми за финансиране на бизнеси и експертиза в областта на комуникацията на бранда, бих желала да споделя познанията и опита си.

   

  Как виждате ролята на компанията Априори за развитието на Иноцентъра?

  “Априори” ООД е с дългогодишен опит в сферата на рекламата и комуникациите, но освен като продуцентска компания, в последните няколко години разработва иновативни продукти в сферата на креативните индустрии. Работим в партньорство с компании от ИТ сектора, неправителствени организации, клъстъри и университети в страната и чужбина. Обединяването и споделянето на опит, информация, контакти, проекти и продукти би било полезно за постигането на поставените от Иноцентър България цели.

  Ще допринесем с най-добрите проектни решения

  Крикор Топакбашиян, изпълнителен директор, Химкомплект Инженеринг АД

  Г-н Топакбашиян, какво ви мотивира да станете участник в Иноцентъра?
  На първо място, вашата идея за създаване на работни групи по проекти, които да дефинират нови технологичните решения. Второ, възможността чрез специализирани форми на обучение и достъп до иновативни решения да постигнем повишаване квалификацията на нашите специалисти. Химкомплект Инженеринг АД това е историята и бъдещето в проектирането на нови заводи или обновяване на съществуващи мощности от тежката промишленост – отрасли, за чиято ефективност са необходими най-добрите и съвременни технологични съоръжения и нашите проектни решения трябва да ги гарантират още докато са на хартия, a в същност в 3D и BIM модел.

  Как виждате ролята на вашата компания за развитие на Иноцентъра?
  Ако това, което ме мотивира да се включим в Иноцентъра работи - създаването на среда за добри решения - ние със своето участие и с разработените и реализирани чрез нас проекти, ще допринасяме за разпространение на иновациите, родени в Центъра.

  Панайот Даскалов, управител, Грийн Ембедед Системс ООД

  Г-н Даскалов, какво ви мотивира да станете участник в Иноцентъра?
  Чрез участието си в Иноцентъра се надяваме да се възползваме от неговата невероятна бизнес мрежа и контакти, с цел намирането на нови пазари и инвеститори в нашите проекти. Ще се радваме да споделим с останалите участници нашия дългогодишен опит в разработката на хардуерни и софтуерни изделия и системи, като се надяваме това да е от полза, както за тях самите, така и за създаването на една модерна, индустриално развита България.
  Как виждате ролята на фирма "Грийн Ембедед Системс" ООД за развитие на Иноцентъра?
  Ние сме малък, но изключително опитен и мотивиран екип. Вярваме в това, че една фирма трябва да се стреми към модел, в който да разработва и произвежда собствени, иновативни продукти, а не просто да копира големите играчи, да работи на “ишлеме” или само в сферата на услугите. Сами по себе си тези неща не са нещо лошо, но амбициите ни не трябва да спират до там. Само такъв модел би спасил и България след унищожението и грабежа, на който е подложена в последните 30г. Надяваме се, заедно с общите усилия на всички участници, да допринесем за създаването на такива продукти и налагането на подобно мислене сред държавните ни институции и останалия български бизнес.

  Владимир Пеев, управител, Ваптех ЕООД

  Г-н Пеев, какво ви мотивира да станете участник в Иноцентъра?
  В този непрекъснато променящ се свят, Ваптех осъзнава, че гъвкавостта и непрекъснатото търсене на иновации са ключът към процъфтяването на всеки един пазар. Ние споделяме визията на Иноцентър България затова, че технологията, постоянното преразглеждане на бизнес процесите и споделянето на знания са от основно значение за осигуряването на успешно бъдеще за българската индустрия като цяло.
  Как виждате ролята на фирма "Ваптех" ЕООД за развитието на Иноцентъра?
  Работейки заедно с Иноцентър България и неговите партньори, ние се стремим да развиваме най-добрите практики и технологични иновации в нашия индустриален сектор и в екологичните технологии като цяло докато търсим нови начини за осигурим устойчиво бъдеще на индустриалния прогрес без да вредим на околната среда.

  Васил Велев, изпълнителен директор, Стара планина холд АД

  Г-н Велев, какво ви мотивира да станете участник в Иноцентър България?

  Една от основните компетенции и приоритетни области на Иноцентър България е „Иновативни методи и технологии в сферата на обученията“. Считам, че този приоритет е ключово важен за развитието на българската индустрия и успешното и включване в Индустрия 4.0. Особено важен, виждам фокуса върху създаване, развитие и широко разпространение на знания – насочени към развитието на човешкия капитал – за дигитално моделиране на икономиката на индустриалното предприятие.

  Как виждате ролята на фирма "Стара планина холд" АД за развитието на Иноцентъра?

   Ролята на Стара планина холд АД виждам в дефинирането на реалните нужди на машиностроителните предприятия в България, които биха намерели съответни дигитални решения.

  Пламен Цеков, Основател и Изпълнителен Директор, Скейл Фокус

  Г-н Цеков, какво ви мотивира да станете основател на Скейл Фокус?

  - Мотивацията да създадем нещо българско, качествено и широкоскроено за българските бизнес нрави.
  Технологиите са неизменна част от живота на всеки един от нас. Смятам, че България е държава, притежаваща огромен потенциал в постоянно изменящата се сфера на информационните технологии. Създадохме Скейл Фокус с идеята да подпомогнем на българския пазар да се позицинира сред най-добрите доставчици на ИТ решения в Европа. В Скейл Фокус мечтаем да покажем, че в България може да се изгради компания със силен стил и професионален начин на управление, която да бъде успешна и призната на международната сцена. В България искаме да оставим добрия отпечатък и пример в обществото, че с хъс, учене, професионализъм, това е възможно за много хора.
  Основахме компанията през 2012 година, като за 7 години успяхме да създадем дълготрайни и стабилни партньорства с компании от Северна Америка и Европа. Над 700 специлисти работят по различни направления и всеки ден успяват да докажат, че България има място на глобалната технологична сцена.

   

  Как виждате ролята на вашата компания за развитието на Иноцентъра?
  - Скейл Фокус успешно оперира вече 7 години на пазарите в Европа и Северна Америка. Технологичният опит и експертиза, които притежават нашите служители помагат на компании от различни индустрии да развиват бизнеса си и да растат посредством устойчиви технологични решения и иновации. Били сме част от дигиталните трансформации на много компании. Посредством членството си в Иноцентър България, планираме да споделим нашия опит, за да помогнем на други организации в изграждането на успешни планове и стратегии за дигитизация и дигитална трасформация.

  Инж. Делчо Николов, Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор, Асарел-Медет АД

  Господин Николов, какво ви мотивира да станете участник в Иноцентър България?

  Харесва ни възможността да бъдем част от мрежата партньори и заедно да проверяваме възможностите за стратегическо развитие в контекста на дигитализацията и иновациите. Харесва ни начина, по който е замислено – с организирането на работни групи за намирането на определени технологични решения; тестването на възможности за дигитализация, преди да сме взели решение да ги въведем също е интересно за нас. В нашата култура е да анализираме и проверяваме варианти, заради убеждението, че сме направили добър избор накрая.

   

  Как виждате ролята на фирма Асарел за развитието на Иноцентъра?

  В Асарел са в ход важни проекти по обновлението на някои производствени единици и би било интересно да предоставим възможност за изработване и проверка на различни решения. Искаме да сме полезни в това Иноцентърът да е разпознаваем до 2020 година като среда за подкрепа на индустриалните предприятия по пътя им към прегръщането на иновативни дигитални технологии и новаторски стопански модели.

   

  „Свързването на уникалните човешки качества с възможностите на технологиите довеждат до откриването на нови хоризонти.“

  Инж. Венцислав Кръстев, управител на „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД

  Господин Кръстев, какво ви мотивира да станете участник в Иноцентър България?

  Стремежът ни към постоянно развитие, взаимодействие и трансфер на ноу-хау, за да можем да създаваме по-добра среда на живот за хората. В динамичния ни дигитален свят е важно бизнесът да бъде отворен, гъвкав и адаптивен към навлизащите промени. Свързването на уникалните човешки качества с безграничните възможности на технологиите довеждат до откриването на нови хоризонти.

  Дигитализацията има реално и важно приложение в строителството. С нейна помощ сме способни да създаваме невероятни проекти и да ги усъвършенстваме. Тя създава условията за експерименти, спомага при взимането на по-правилни решения, предвижда евентуални заплахи, увеличава производителността.

  В основата на всеки бизнес са хората, но за по-добрите постижения дигиталната трансформация e задължителна. Реалността е такава - светът се променя бързо.

   

  Как виждате ролята на "Артстрой 1 Кънстракшън" за развитието на Иноцентъра?

  Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД е част от българското акционерно дружество „Артстрой Груп“, което управлява компании в сектора на жилищните имоти и офиси. Дейността е свързана с покупка на земя, създаване на проекти за изграждане на имоти (комплекси, къщи, офиси), строителство на плануваните обекти, продажба на недвижимостта, цялостно интериорно проектиране на жилищните и обществени пространства, управление на продадените имоти - фасилити и пропърти мениджмънт.

  Натрупаните знания и опит на управленския състав в течение на изминалите 20 години са в основата на успешното ни развитие. Освен разширяването на дейностите, паралелно с това установихме стабилни фирмени традиции и културна идентичност. Не спираме да обменяме добри практики с други организации, да подобряваме отношенията си с клиентите, вътрешните процеси, бизнес моделите и дигиталната ни култура. В готовност сме да споделяме ценен опит.