• Иноцентър България
  (InnoCenter BG)

 • Визия и основни положения

  Какво представлява Иноцентър България?

   

  Иноцентър България е отворена общност, ориентирана към намирането на ефективни модели за реализация в подкрепа на дигитализацията на индустриалните предприятия в България и превръщането им в компании от типа Индустрия 4.0 чрез подобряване на техния капацитет за иновативни бизнес и производствени процеси, продукти или услуги.

   

  Иноцентър България ще подпомага своите участници в справянето с технологичните предизвикателства като предоставя възможности за осъществяване на сътрудничества и за обучение в работна среда на техния персонал за повишаване на техническите умения и развиване на дизайн мислене, като осигурява достъп до технологична инфраструктура и допълващ творчески и експертен потенциал за техните проекти за доказване на концепцията (Proof of Concept projects). Основен механизъм за осигуряване на полза за участниците в Иноцентъра е създаването на работни групи по проекти за дефиниране на технологичните предизвикателства и формулиране на съответни решения.

   

  Чрез създаване на екосистема и условия за осъществяване на взаимодействие между големи компании, малки и средни предприятия, и новоутвърждаващи се предприемачи, Иноцентър България ще служи като посредник, който свързва доставчици, развойни звена и клиенти с цел създаване на нови възможности, на иновативни решения или улесняване на трансфера на доказали се добри практики.

   

  Иноцентър България предоставя също така възможности за:

  • обучаващи се, млади предприемачи и персонал на малки и средни предприятия с помощта на повишаващо квалификацията обучение в процеса на работа, както и чрез включване и насочване с менторство в разрешаването на предизвикателствата пред  дадена компания;  чрез осигуряване на непосредствен практически опит в Интернет на нещата (IoT) в индустрията и в иновативни проекти за дигитализация, в процеса на разработване на решения за специфични проблеми в екипна работа с висококвалифицирани експерти.  
  • малките и средни предприятия, като ги подкрепя в предизвикателството да израснат от компании от типа Индустрия 2.0 направо в компании от типа Индустрия 4.0.

  Основни компетенции и приоритетни области на Иноцентър България:

  • Интернет на нещата (IoT)
  • Самообучаващи се машини
  • ИТ сигурност
  • Виртуална реалност
  • Съхранение на информация чрез блокова верига (Block Chain)
  • Иновативни методи и технологии в сферата на обученията
  • Европейски регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679)

  Какво предоставяме?

  • Осигуряваме достъп до технологии, експертно мнение и физическо пространство за осъществяване на проекти за доказване на концепцията с придвижване на проекта в рамките на 6 седмици.
  • Организираме събития, насочени към развитие на иновативността.
  • Осигуряваме специализирани обучения за повишаване на иновативния потенциал на нашите участници и клиенти.

  В допълнение, портфолиото на Иноцентър България включва и услугите, предоставяни от неговите участници по линия на техните стопански дейности.

   

  Нашите делови принципи:

  • Стремим се към съвършенство. Поемаме инициатива, създаваме план с практическа насоченост, и след като се вземе решение се концентрираме върху най-доброто възможно изпълнение.   
  • Работим експедитивно, отчитайки важността на бързата и гъвкава реакция в конкурентна среда за спечелване и оползотворяване на възникнали възможности. Ориентирани сме към действие, търсим пътища за постигане на целите си бързо, но без да правим компромиси с качеството, не следваме непродуктивни бюрократични практики.
  • Градим въз основа на потенциала на всеки от нас и даваме предимство на екипността. Взаимно се уповаваме на значимия експертен капацитет и ресурси на всеки от участниците, така че и всеки поотделно да спечели.  
  • Гъвкави сме в действията и плановете си, отчитаме настъпвалите промени и неотклонно следим непрестанно изменящата се конкурентна среда. Готови сме да адаптираме стратегиите и тактиките си, за да постигнем търсените резултати.
  • Ценим коректността и надеждността у партньорите си, последователни сме в стремежа си към усъвършенстване.
  • Упорити сме в осъществяването на целите си, но ако сме сгрешили, го отчитаме и не спираме да опитваме, докато не постигнем желания резултат.
  • Отдадени сме и решителни в осъществяването на нашата мисия, поддържаме висок стандарт на поведение, отношение и действия в унисон със световни практики, изпълняваме отговорно задачите си до успешното им приключване.

  Как се става участник в Иноцентър България?

   

  За да се включат в Иноцентър България и се възползват от предлаганите от него възможности, компаниите трябва да станат негови участници.

  • Участници са компании, които се обръщат към Иноцентър България за придвижване на свои проекти. Те осигуряват финансово своите проекти за доказване на концепцията въз основа на предварително изчислената им стойност.
  • Участниците споделят убеждението, че дигитализацията и иновациите са най-голямото стратегическо предизвикателство, пред което компаниите ще се изправят през следващото десетилетие и се обединяват около ценностите на споделянето, сътрудничеството, прозрачността, креативността и иновативността.

  Какво целим да постигнем до 2020?

   

  До 2020 г. Иноцентър България трябва да се е утвърдил като център за цялостно многостранно осигуряване на нуждите на индустриалните предприятия в България за превръщането им посредством иновативни дигитални технологии и новаторски стопански модели в конкурентни стопански субекти.
  Иноцентър България се класира за участие в проекта "Smart Factories in the new EU Member States" ще кандидатства за статут на Център за дигитални иновации (Digital Innovation Hub):

  • Център за дигитални иновации (DIH) е помощно звено, което подпомага компаниите да повишат конкурентоспособността си като подобрят практиките в своите стопански дейности и процеси на производство, както и своите продукти и услуги посредством използването на дигитални технологии. DIH функционира като звено за многоаспектно обслужване, където желаещите да дигитализират своята дейност компании от даден регион могат да получат комплексна помощ.
  • Предоставяните от DIH услуги правят най-новите познания, експертиза и технологии достъпни до всеки в сферата на стопанските дейности, за изпробване и експериментиране с дигитални иновации, които са приложими спрямо съответните продукти, процеси или модели на стопанска дейност. Сред ключовите технологии, до които DIH дава достъп са: роботика, фотоника, компютърно обслужване от висок клас, анализ на данни, симулации, интернет на нещата, кибер-физични системи и киберсигурност.
  • Проектът се управлява от Европейската комисия за Европейския парламент, който го лансира като подготвителна стъпка в осъществяването на целта за развитие на последователен, съгласуван и устойчив подход за повишаване на ангажираността на всички заинтересовани от страните членки на ЕС13 (промишленост, научни среди, изследователски звена и гражданско общество). Ще бъдат подбрани 30 организации от страните членки на ЕС13, които да поемат функциите на DIH и да спомагат за дигитализацията на производствата и стопанските дейности в съответните страни и региони, където обхватът на възприемане и прилагане на дигитални технологии е все още ограничен.

  Междинни цели:

  • Ще разработим платформа от възможности, инфрастуктура и креативен потенциал за привличане на други компании, на междинни звена и ориентирани към изследователска дейност организации, които да се присъединят към Иноцентър България с цел да разширят обсега и покритието на дейността му.
  • Ще надграждаме над вече съществуващи модели на стопанско планиране с цел повишаване на ефекта от съгласуваността между предлаганите услуги (до средата на 2019 г.).
  • Ще разработваме годишно от 15 до 30 технологични предизвикателства в областта на интернет на нещата и дигитализацията, реализация на проекти за доказване на концепцията или довеждане до фаза приложимост на разработени решения, както и разширяване на иновативния потенциал на стопански предприятия и израстването им в  глобалните вериги за създаване на стойност.

  Как ще успеем?

  • Иноцентър България ще насочи приоритетно усилията си върху запълване на една от празнините в националната екосистема в областта на иновациите в България – недостига на b2b иновативна подкрепа.
  • Иноцентър България ще работи активно за разширяване на взаимодействието между публичен и частен сектор чрез привличането на София Техпарк за партньор и институционализиране на сътрудничеството, което партньорите на Иноцентър България имат с държавни изследователски и образователни институции в страната.
  • Иноцентър България ще осигурява перспективно растящо развитие на своята дейност в стратегически и практически план, чрез популяризиране на успешно осъществени от него решения за дигитализация и стопански стратегии, за развитие на човешките ресурси, за повишаване на информираността и разработване и анализ на политики.
  • Иноцентър България ще насочи усилията си за развитие на b2b сътрудничество за изграждане на капацитет за разработване на иновативни ИКТ решения за компаниите, на основата на предоставяни от Иноцентър България инфраструктура и възможности.
  • Иноцентър България ще функционира на регионално ниво като средище за многостранно партньорство и сътрудничество, което да допълва и подсилва националната екосистема за иновации.
  • Иноцентър България ще въвежда и популяризира успешни стопански стратегии за израстване на предприятия чрез дигитализация и ще съдейства за повишаване на ангажираността към тази мисия на национално равнище.

  Как ще осъществяваме своята дейност?

   

  Иноцентър България ще разчита главно на частно финансиране, осигурявано от големи компании - участници, които ще му възлагат изработването на решения за свързани с техните дейности стопански и технологични предизвикателства.

   

  Основен механизъм за осигуряване на ползи за членовете на Иноцентър България е възможността за формиране на неограничен брой работни групи от средите на свързаните с Центъра организации (големи компании, малки и средни предприятия, иноватори и предприемачи). Работните групи ще се формират на принципа на сътрудничеството и за разрешаване на конкретни предизвикателства в интерес на поръчителя/ите. Иноцентър България ще осигурява формирането на групи от експерти и иноватори, опитни в предоставянето на иновативни решения за успешно осъществяване на проекти за доказване на концепцията предприемачи и стопански управители.

   

  В допълнение към това, Иноцентър България ще осигурява обучение, възможности за съвместна работа, събития и достъп до бази данни и нови идеи, които повишават общата информираност по въпросите , свързани с дигитализацията на стопанските дейности.

   

  Участниците в Иноцентър България ще осигуряват финансирането или набирането на средства за финансиране на проектите, които инициират. Част от тези средства ще се отчислява за издръжка на Иноцентър България при пълна прозрачност и контрол от страна на членовете.

   

  Каква стойност предоставяме?

   

  Иноцентър България предоставя на своите участници:

  • Оценка на нуждите,  консултиране и разработване на софтуер за дигитализация и интернет на нещата.
  • Изграждане на капацитет и трансфер на ноу-хау както в областта на технологичните, така и на „меките“ умения в бизнес процесите (вкл. готовност за инвестиране, интернационализация и управление на интелектуалната собственост).
  • Повишаване на „организационната отвореност към промяна“ на членовете чрез осигуряване на обучения с помощта на дейности и структурирани възможности за допълване на знанията с цел увеличаване на иновативния потенциал по дигитализация.
  • Валоризация и комерсиализация на продукти и услуги.
  • Бързо (до 6 седмици) придвижване на проектите за доказване на концепцията.
  • Разработване на решения.
  • Достъп до експертен и креативен персонал, който е в състояние да осигури израстването на стопанското предприятие чрез дигитализация.

   
  Иноцентър България ще набира своите участници главно от индустриалните сектори в България. Ще подкрепя компании от енергетиката и услугите, финансовия и банков сектор, производствения и публичен сектор, също така ще покрие три от четирите приоритетни области в националаната Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020, а именно ИКТ, мехатроника и здравна промишленост и биотехнологии.

   

  За малките и средни предприятия, Иноцентър България ще функционира като инкубатор и обучителен център:

  • Ще осигурява достъп до възможности за развитие на необходимите предприемачески, технологични и управленски ноу-хау и умения за осъществяване на преход към ниво Индустрия 4.0.
  • Ще укрепва потенциала на предприятието за иновации посредством предоставянето на решения по интернет на нещата, аналитичната обработка на големи бази данни, виртуалната реалност и киберсигурността на промишления производствен процес.
  • В допълнение ще функционира като платформа за стандартизиране и мултиплициране на разработени решения, като така ще постигне максимален ефект от тях за цялата икономика на страната.

  Конкретно по отношение на екосистемата за иновации на София Техпарк, Иноцентър България ще разшири капацитета за b2b сътрудничество, като предостави, както възможности за технологично развитие, така и „меки“ стопански услуги в областта на интернет на нещата и на дигитализацията на промишлените предприятия за превръщането им в компании от ранг Индустрия 4.0.

   

  Как е структуриран Иноцентър България?

  Общо събрание на участниците

  Учредителите подписват споразумение за създаване на Иноцентъра, което е отворено за присъединяване на участници. Така се формира първоначалния състав на Общото събрание на участниците. Приемането на нови участници става с уведомяване на съществуващите. Ако няма възражения, кандидатът се смята за приет. Нов участник не може да бъде приет при възражения на съществуващ участник. С приемането всеки участник става член на Общото събрание.

   

  Представител

  Иноцентърът като такъв няма правосубектност. С учредителното споразумение един от участниците ще бъде упълномощен за представител на Иноцентъра със съответните права и задължения и с тригодишен мандат.

   

  Координатор

  Представителят сключва договор за управление на дейностите на Иноцентъра с един от участниците. В договора се записват съответните права и задължения и едногодишен мандат.

   

  Съветници

  Дейността на Иноцентъра се подпомага от съветници. Това са изтъкнати специалисти в своите професионални области и личности с обществено влияние, които споделят ценностите и целите на Иноцентъра и биха желали да допринесат за тяхното осъществяване.

   

  Банка от експерти

  За да бъде в състояние да постига целите си, Иноцентърът ще разполага с широк кръг от висококвалифицирани експерти от различни области. Банката експерти ще включва такива от компаниите на участниците или партньорите на Иноцентъра, или в индивидуално качество и ще улесни намирането на нужните специалисти за всеки отделен проект.

   

  Работни групи

  Иноцентърът организира своята дейност чрез постоянни работни групи и такива по проекти. Постоянни работни групи се създават за кандидатстване по европейски програми, по Индустрия 4.0, по дигитализация на образованието, както и по посочените във Визията приоритети. Работните групи по проекти са основен механизъм за осигуряване на полза за участниците. За всеки проект Иноцентъра създава отделна работна група, включваща съветници и негови експерти, както и от участника-възложител.

   

  Дейности

  Основната дейност на Иноцентъра е проекти за доказване на концепцията (Proof of Concept projects). По заявка на Участниците Иноцентърът организира обучения и събития.

   

  Партньори

  Иноцентърът ще партнира с различни организации, споделящи неговите ценности и цели.

   

  Финансиране

  Иноцентърът разчита главно на частно финансиране, осигурявано от големи компании – участници за инициираните от тях проекти. Част от тези средства осигурява издръжката на Иноцентъра при пълна прозрачност и контрол от страна на участниците. Друг основен източник на финансиране са европейски и други програми, по които Иноцентъра или Обединения на Участници ще кандидатстват. Стартовото финансиране се осигурява от встъпителна вноска от всеки участник в размер на 1000 евро. Участниците, както и други поддръжници, могат да правят дарения на Иноцентъра.

   

   

  Януари 2018